หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
  ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ที่ 4 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 13 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 33 กิโลเมตร ตำบลปลายนามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 40.675 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 25,421 ไร่  
 
 
  เทศบาลตำบลปลายนา ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลปลายนา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550  
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ทต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด  จำนวน 8,592  คน

ชาย จำนวน   4,285    คน คิดเป็นร้อยละ 49.87

หญิง จำนวน  4,307    คน คิดเป็นร้อยละ 50.13
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด   2,711      ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย        211.24    คน/ตารางกิโลเมตร

อาชีพทำนา ร้อยละ 70

อาชีพ ทำสวนผลไม้ ร้อยละ 15

อาชีพเลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรม ร้อยละ 10

อาชีพอื่นๆ ร้อยละ 5
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านรางหางม้า 591 641 1,232 377  
2   บ้านบัวประจันต์ 645 766 1,411 460
  3   บ้านดอนกระทือ 552 564 1,116 368  
4   บ้านดอนกลาง 618 632 1,250 449
  5   บ้านป่าพระเจ้า 622 690 1,312 434  
6   บ้านหนองสรวง 385 432 817 224
  7   บ้านคลองชะอม 872 582 1,454 399  
    รวม 4,285 4,307 8,592 2,711
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
 
 
 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดินดีมีคุณภาพ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่สำคัญคือ บึงสามจุ่น และบึงบัวประจันต์ จึงเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เทศบาลตำบลปลายนา มีที่ดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ 179 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา
 
 
 
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบร้อนอบอ้าว มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์