หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลปลายนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
 
 
 
สำนักงานปลัดเทศบาล งานที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการในเทศบาลตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล ให้มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
 
งานธุรการและกิจการสภา
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
งานแผนและงบประมาณ
 
งานนิติกร
  โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของนางมณฑา ฉันทดิลก หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
 
กองคลัง งานเกี่ยวกับการงานการจ่าย การรับ การนำเงินส่ง การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย จัดทำงบทดลองประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ งานจัดเก็บรายได้ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายและให้มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
 
งานการเงินและบัญชี
 
งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
 
งานพัสดุและทรัพย์สิน
  โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางจงกล โสรถาวร ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
 
กองช่าง งานเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย และให้มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
 
งานธุรการ
 
งานสาธารณูปโภค
 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
  โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายอนุชา ศรีโมร ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริม การสนับสนุนการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทำนุบำรุงและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมาย และให้มีงานในหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 
งานพัฒนาการศึกษา
 
งานธุรการ
  โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวนงนุช พินพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
 
 
 
 
งานสังคมสงเคราะห์
 
งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
 
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 
งานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 
งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
 
งานวิชาการและข้อมูลชุมชน
 
งานธุรการ
  โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางธนพร เทียนศิริกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ
 
 
 
 
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข อนามัย การป้องกัน และรักษาโรค การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผนประสาน คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น รวมทั้งการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และดำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย และให้มีงานในหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 
งานคุ้มครองผู้บริโภค
 
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
 
งานรักษาความสะอาด
 
ตรวจสอบ ติดตามเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญที่เกี่ยวข้อง
 
งานธุรการ
 
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายอนุกูล ขำคง หัวหน้าฝ่ายบริหาร
 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องแลเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600