หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
 
 
สำนักงานปลัดเทศบาล งานที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการในเทศบาลตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล ให้มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
 
งานธุรการและกิจการสภา
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
งานแผนและงบประมาณ
 
งานนิติกร
  โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของนางมณฑา ฉันทดิลก หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
 
กองคลัง งานเกี่ยวกับการงานการจ่าย การรับ การนำเงินส่ง การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย จัดทำงบทดลองประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ งานจัดเก็บรายได้ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายและให้มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
 
งานการเงินและบัญชี
 
งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
 
งานพัสดุและทรัพย์สิน
  โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางจงกล โสรถาวร ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
 
กองช่าง งานเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย และให้มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
 
งานธุรการ
 
งานสาธารณูปโภค
 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
  โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายอนุชา ศรีโมร ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600