ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
เทศบาลตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
แจ้งชำระค่าน้ำประปา & ค่าขยะ
ยื่นคำขออนุญาต/ต่ออายุจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ