หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ 0023.5/ว 399 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ทต.ต้นคราม ทต.เดิมบาง ทต.ตะค่า และ อบต.นางบวช)  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว2366 ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
สพ 0023.6/ว 2377 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
สพ 0023.6/ว 2304 การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว 397 การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษาอาชีพแก่นักเรียนครออบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
สพ0023.5/2302 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 )  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
สพ 0023.1/ว 2295 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2566  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
สพ0023.2/ว 2301 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
สพ0023.5/ว2299 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
สพ 0023.6/2274 ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว 2350 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว 2340 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาฯ  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
สพ0023.5/ว376 แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) เพิ่มเติม  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
สพ0023.2/ว 2267 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สพ0023.5/ว2260 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สพ0023.5/2252 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว 2246 รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สพ0023.5/2234 ขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.5/374 แจ้งโอนเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมฯ (ทต.วังน้ำซับ)  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.6/ว 369 การรายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย และผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จของปีงบประมาณก่อนหน้า ผ่านระบบ Thai Water Assessment (TWA)  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 750
   


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-601