หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ0023.2/ว 2633 การยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/17697 ประกาศผลการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ประจำปี 2564  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว 17687 ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคกลาง แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว 2628 แนวทางการดำเนินการ ด้านมาตรการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID - 19)  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว17522 การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติม  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
สพ0023.3/ว17618 ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 256465  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
สพ0023.1/ว17552 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่36/2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
สพ.0023.5/ว17433 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่4(ก.ค.-ก.ย.64)เพิ่มเติม  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว17523 ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว 2600 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว2594 การตอบสำรวจการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/ว17479 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.5/ว 17463 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
สพ0023.2/ว 17445 ข้อแนะนำการดำเนินการกรณ๊เทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท. .pdf  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
สพ 0023.3/17425 มาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพักชำระต้นเงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
- ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
- ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
สพ.0023.5/ว17518 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
สพ.0023.5/ว17431 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 (ก.ย.64) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
สพ.0023.5/ว17430 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 620
   


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600