หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ 0023.3/ว15869 การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  [ 18 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว2450 ขอความร่วมมือคัดเลือก “ครอบครัวคุณธรรม” จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 18 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว15861 โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา “DLA AWARD 2022” ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 18 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/15860 ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวโครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ และการแข่งขันวิชาการและทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/2460 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 12  [ 18 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว15850 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ฯ  [ 18 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว15851 ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565  [ 18 ส.ค. 2565 ]   
สพ0023.2/ว 115814 แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีปรับปรุง รอบเดือนเมษายน 2563  [ 18 ส.ค. 2565 ]   
สพ0023.2/ว 15808 สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 18 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว15777 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ  [ 18 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว15769 ขอส่งหลักฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้  [ 17 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว15763 ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศพด.ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 17 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว15724 ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าในสังกัด อปท.  [ 17 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว15723 ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม  [ 17 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 2428 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืการรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)  [ 17 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 15695 คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  [ 17 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว2425 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2564  [ 17 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 2424 การจัดส่งคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ  [ 17 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.1/ว 2414 การรับสมัครอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี  [ 16 ส.ค. 2565 ]   
สพ 0023.4/ว15522 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2564  [ 16 ส.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 699
   


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600