หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นางเรณู พลเสน
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ 0023.3/ว21027 การรายงานการประเมินตนเอง(SAR)ปีการศึกษา2562ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 28 ต.ค. 2563 ]   
สพ 0023.3/ว21026 การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกำครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานยศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษตามระเบียบกรัทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายไๆด้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562  [ 28 ต.ค. 2563 ]   
สพ 0023.3/ว20931 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563  [ 27 ต.ค. 2563 ]   
สพ 0023.3/20933 การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 27 ต.ค. 2563 ]   
สพ 0023.3/ว20929 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทย  [ 27 ต.ค. 2563 ]   
สพ 0023.3/ว20900 ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563  [ 27 ต.ค. 2563 ]   
สพ0023.3/ว 20901 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ต.ค. 2563 ]   
สพ 0023.5/ว 20879 โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  [ 27 ต.ค. 2563 ]   
สพ 0023.3/ว20888 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อศึกษาของชาติ ประจำปี 2564  [ 27 ต.ค. 2563 ]   
สพ 0023.3/ว3251 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17  [ 27 ต.ค. 2563 ]   
สพ0023.3/ว 20881 การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง  [ 27 ต.ค. 2563 ]   
สพ 0023.5/20875 การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน  [ 26 ต.ค. 2563 ]   
สพ 0023.5/ว 20851 โครงการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง อปท. ประจำปี 2564  [ 26 ต.ค. 2563 ]   
สพ 0023.5/ว 20851 โครงการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง อปท. ประจำปี 2564  [ 26 ต.ค. 2563 ]   
สพ.0023.5/ว3231 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน  [ 26 ต.ค. 2563 ]   
สพ0023.5/ว20787 การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ เอกสาร1 ]  [ 22 ต.ค. 2563 ]  
สพ 0023.1/ว3224 การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  [ 22 ต.ค. 2563 ]  
สพ 0023.1/ว3223 ประชาสัมพันธ์เลื่อนโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ต.ค. 2563 ]  
สพ0023.2/ว20662 ประกาศ ก.ท.จ.สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563  [ 22 ต.ค. 2563 ]  
สพ0023.3/ว 3202 การกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลาง INFO ระบบใหม่  [ 22 ต.ค. 2563 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 551
   รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600