หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
 
 
 
 


-VDO วิดิทัศน์- [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 507 
 
 
 
 
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 7 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 170 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 7 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 177 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 137 
📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 121 
แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร? [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 196 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 513 
 
 
 
 
ทต.โพธิ์พระยา BIKE FOR LOVE ครั้งที่3 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.โพธิ์พระยา กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.โพธิ์พระยา ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการเงินและแผนสุขภาพชุมชน [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.โพธิ์พระยา เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.สนามคลี การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อกรุ บัญชีราคาประเมินที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสื [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านกร่าง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์รีบเข้าทําป [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.โพธิ์พระยา มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.โพธิ์พระยา ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการเงินและแผนสุขภาพชุมชน [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.รั้วใหญ่ การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
ทต.โพธิ์พระยา ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือร [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ดอนปรู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู ❌ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.องค์พระ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 73 
อบต.องค์พระ ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 96 
ทต.ศรีประจันต์ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
 
 
กลุ่มอาชีพตำบลปลายนา น้ำพริกบ้านนา(พริกแกง)
"มะเขือเทศเชอรี่"
 
ผลิตภัณฑ์สินค้าจักสานไม้ไผ่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มแตะขอบฟ้า
 
 
 
สพ 0023.3/3852 รายงานการเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว24054 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว24053 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 24028 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่้วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 24025 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]    
 
 
 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.7/ว3944  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3949  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3969 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว9016  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงและกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาครู ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3977 [เอกสารแนบท้าย]  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด กสว. มท 0820.2/ว8918  [ 30 พ.ย. 2565 ]
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3935  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3927 [แบบฟอร์มรายงานแผนประเมินผลสัมฤทธิ์ (word)]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว3934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว3931  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3930  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว3929 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3920 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3917  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3926  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18121-18199  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18178-18253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3905  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 กปต. มท 0811.1/ว3893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว8729  [ 28 พ.ย. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21-30 สน.คท. มท 0808.3/ว3903  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3894  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3899  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 28 พ.ย. 2565 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600
 
 
 

facebook
ทต.ปลายนา

facebook
ทต.ปลายนา
ทต.ปลายนา