หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางเรณู พลเสน
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
 
 
 


-VDO วิดิทัศน์- [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 159 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านคลอ [ 11 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านคลอ [ 11 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านดอน [ 11 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านดอน [ 11 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านบัว [ 11 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ บ้านรางห [ 11 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
 
 
 
 
อบต.บ้านช้าง [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านช้าง โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกัน [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองกระทุ่ม ประเพณีลอยกระทง [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.พิหารแดง ประกาศหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ 6 บริเวณ อบต.พิหารแดง [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับป [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางใหญ่ ประกาศอบต.บางใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติม [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บางใหญ่ ประกาศอบต.บางใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบร [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลายนา กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.โพธิ์พระยา การแข่งขันกีฬาเปตอง สันนิบาตเทศบาลฯ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดซื้ออา [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่น โดยจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.องค์พระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่องการประกวดแข่งขันกระทง ประเภทสวยงาม ปี [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.องค์พระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่องการประกวดแข่งขันกระทง ประเภทความคิดสร้า [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.องค์พระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่องผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ รางวัลขวัญใจประ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
 
 
"มะเขือเทศเชอรี่"
กลุ่มอาชีพตำบลปลายนา น้ำพริกบ้านนา(พริกแกง)
 
วัดป่าพระเจ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองชะอม
 
 
 
สพ0023.3/ว2962 แจ้งการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูบฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22327 การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  [ 13 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22340 แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา [ 13 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว20925 แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 13 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22339 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสื้อภาคพื้นยุโรป European Jamboree 2020 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ [ 13 พ.ย. 2562 ]     
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.2/ว4660  [ 14 พ.ย. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2562 และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ปฏิทินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4622  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว4648 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4666 [แบบรายงานฯ]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4623 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4645  [ 14 พ.ย. 2562 ]
เปลี่ยนกำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4661 [รายชื่อรุ่นที่ 1] [จังหวัดแนบท้าย] [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4642  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4624  [ 13 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4647  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4641  [ 13 พ.ย. 2562 ]
เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4640  [ 13 พ.ย. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว153  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก กศ. มท 0816.4/ว4637  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4634  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว4621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี กสธ. มท 0819.2/ว4618 [วิธีลดสารพิษ] [ภาพโปสเตอร์]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว31  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ กศ. มท 0816.3/ว4584  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2561 และปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว98 [เงื่อนไขฯ] [รายชื่อปี61-62]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว4617  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางเพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4614  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4591  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว4579 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" กสธ. มท 0819.2/ว4504  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ข่าวสรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กสธ. มท 0819.2/ว4601  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4602  [ 11 พ.ย. 2562 ]
 
 
 
 
เว็บไซต์ ทต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ส.ค. 2560)    อ่าน 1610  ตอบ 2  
กลิ่นเหม็นจากผู้ประกอบการล้างถึงขยะในหมู่ที่ 4 (10 ธ.ค. 2559)    อ่าน 825  ตอบ 4  
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (7 ก.ค. 2559)    อ่าน 1555  ตอบ 0  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600