หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางเรณู พลเสน
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 


นายสมศักดิ์ มีทองคำ
ประธานสภาเทศบาล
 


นายวัฒน์ชพล แก้วกำเนิด
รองประธานสภา


นายธนากร พุดขุนทด
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายคนอง กรุดวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายพนม เผื่อนสุริยา
สมาชิกสภาเทศบาล


นายมานพ สังข์เจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล


นางขาววิจิตร ขอพึ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล


นางวรรณา คุ้มเดช
สมาชิกสภาเทศบาล


นางกังวล หอมมาก
สมาชิกสภาเทศบาล


นายนิพนธ์ ล้อมวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมพิศ ชูวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายกิติบล โอภาสพินิจ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายฉันท์ ประไพพู
สมาชิกสภาเทศบาล