หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
เรื่อง การจัดการมูลฝอย  
 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่น ประกาศวัน เวลา สถานที่่ และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร  เทศบาลตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศกำหนดวัน เวลา และเส้นทางการเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอย ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 10.09 น. โดย คุณ ธนาพร พลายละหาร

ผู้เข้าชม 957 ท่าน