หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางเรณู พลเสน
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่องการบังคับใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   27 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปลายนา วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ   19 ก.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลปลายนา   27 มิ.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลปลายนา ปี ๒๕๖๒   27 มิ.ย. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์   27 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓)   27 มิ.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ และประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   26 มิ.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ และประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   26 มิ.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่แรก/๒๕๖๒ และประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   26 มิ.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   25 มิ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจการสภาเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   19 มิ.ย. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   17 มิ.ย. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   17 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา มาตรการให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต   17 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   17 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำปลายนา   17 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของหน่วยงานเทศบาลตำบลปลายนา   17 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   17 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลปลายนา   12 มิ.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พรบ.อำนวยความสะดวก ระหว่างเดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒   11 มิ.ย. 2562 41
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600