หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง รับสมัครบุคคล (เอกชน) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 16 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษพนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานเทศบาลเข้ารับอบรม [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายนา เรื่องการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)     2