หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) [ 7 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 14 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการประเมินแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม - เดือน มีนาคม) [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลปลายนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลปลายนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 59  
 
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 20 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เทศบาลตำบลปลายนา [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ [ 1 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต [ 17 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 92  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลปลายนา [ 17 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 100  
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 17 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 95  
 
  (1)     2