หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
  ตำบลปลายนา มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง รู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชาวตำบลปลายนา มากกว่า 95 % นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในตำบล ทำให้ชาวตำบลปลายนา อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  
 
 
  ประชากรในตำบลปลายนา มากกว่า 95 % นับถือศาสนาพุทธ วัดในตำบลปลายนา มีดังนี้
 
วัดวสันตาราม
 
วัดป่าพระเจ้า
 
วัดใหม่คลองชะอม
 
วัดหนองสรวง
 
วัดปลายนาป่ามะม่วง
 
 
 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง
  ระบบการศึกษานอกโรงเรียน
 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
 
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
 
บริการอินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวน 1 ศูนย์
 
 
 
มีสถานบริการสาธารณสุข ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 7 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100      
 
 
 
ศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่นตำบลปลายนา จำนวน 1 แห่ง
 
ที่พักสายตรวจ ( ตู้ยาม ) จำนวน 1 แห่ง