หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
นางเรณู พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 


นายธนากร พุดขุนทด
นักบริหารงานท้องถิ่น
ปลัดเทศบาลตำบลปลายนา
 
สำนักปลัด
 


นางมณฑา ฉันทดิลก
นักบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวนิตยา พรหมศิริ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป)


นายธรรมนูญ จันทร์อิ่ม
นิติกรชำนาญการ


นางเกษศิรินทร์ ศรีวังยาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายพัลลภ นาคทองกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวศิริพร เพ็งเคลือบ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางวรรณา วราสินธุ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600