หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางเรณู พลเสน
นายก ทต.ปลายนา
วิสัยทัศน์ ทต.ปลายนา
“ ตำบลปลายนา ” ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาการศึกษา
ภายในตำบลปลายนา
วัดป่าพระเจ้า
ศพด.บ้านรางหางม้า และ ศพด.บ้านคลองชะอม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
เทศบาลตำบลปลายนา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านมีความชื่นชอบต่อเว็บไซต์ของ ทต.ปลายนาอยู่ในระดับใด
  ควรปรับปรุง
  พอใช้
  ปานกลาง
  ดี
  ดีมาก
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 


นายธนากร พุดขุนทด
นักบริหารงานท้องถิ่น
ปลัดเทศบาลตำบลปลายนา
 
สำนักปลัด
 


นางมณฑา ฉันทดิลก
นักบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าสำนักปลัด


นายธรรมนูญ จันทร์อิ่ม
นิติกรชำนาญการ


นางเกษศิรินทร์ ศรีวังยาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายพัลลภ นาคทองกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวศิริพร เพ็งเคลือบ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางวรรณา วราสินธุ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-463-600